vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Tìm kiếm | Liên hệ

© Copyright 2000 vietlinh.vn ® VietLinh giữ bản quyền

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699

Kỹ thuật nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản

BỘ THUỶ SẢN

Số: 07/2005/QÐ-BTS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 22 tháng 2 năm 2005

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Về việc bổ sung Danh mục kháng sinh nhóm Fluorquinolones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ.

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

- Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 2/5/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;

- Căn cứ Chỉ thị số 07/2002/CT- TTg ngày 25/2/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường quản lý sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật;

- Xét đề nghị của Cục Trưởng Cục quản lý Chất luợng, an toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản về việc bổ sung Danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinolones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinolones cấm sử dụng (giới hạn bằng không) trong sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ có hiệu lực từ 20/8/2005 (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các Doanh nhgiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản có trách nhiệm kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thủy sản nói chung theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản và kiểm soát khánh sinh nhóm Fluoroquinolones theo quy định của văn bản này đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ.

Điều 3.Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, an toàn vệ sinh và Thú y thủy sản chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ; Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc các sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Tạ Quang Ngọc  

Phụ lục:

BỔ SUNG DANH MỤC KHÁNG SINH NHÓM FLUOROQUINOLONES

CẤM SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS ngày 18/8/2005  của Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

TT Tên hóa chất, kháng sinh Đối tượng áp dụng
1 Danofloxacin

Thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chất xử lý

môi trường, chất tẩy rửa khử trùng, chất

bảo quản, kem bôi da tay trong tất cả các khâu sản xuất giống, nuôi trồng động thực vật dưới nước và lưỡng cư, dịch vụ nghề cá và bảo quản, chế biến.

2 Difloxacin
3 Enrofloxacin
4 Ciprofloxacin
5 Sarafloxacin
6 Flumequine
7 Norfloxacin
8 Ofloxacin
9 Enoxacin
10 Lomefloxacin
11 Sparfloxacin

 

 

2019: Nuôi trồng, khai thác, chế biến, mua bán thủy hải sản

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 383.99779 - 0902.580018, Hotline: 090.889.2699
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]. Facebook: VietLinh

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang