vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Tìm kiếm | Liên hệ

© Copyright 2000 vietlinh.vn ® VietLinh giữ bản quyền

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699

Sinh vật cảnh

Tên các loại cá cảnh

Xem bảng PHÂN LOẠI, DANH PHÁP

 

Sắp xếp ABC theo tên tiếng Việt thông dụng Sắp xếp ABC theo tên Latinh Sắp xếp ABC theo tên tiếng Anh thông dụng

Cá chép

Cá chép Nhật bản (cá Koi) *

Cá chọi

Cá đĩa

Cá la hán

Cá ngân long

Cá ông tiên

Cá thia

Cá thia xiêm

Cá thần tiên (ông tiên)

Cá vàng

Betta pugnax

Carassius auratus

Cyprinus carpio

Symphysodon discus (S.a.haraldi, S.a.axelrodi, S.a. aequifasciata)

Osteoglossum bicirrhosum

Pteroophyllum scalare

Angelfish

Betta (Siamese fighting fish)

Carp

Discus (Pompadour)

Flower Horn Fish (Hua Luo Han)

Gold fish

Koi-Carp

Silver dragon fish

Các loại cá khác AQUARIUM FISH

Tên Latinh

ENGLISH name Tên tiếng Việt
CARASSIUS AURATUS ASSORTED GOLD FISH Cá vàng hỗn hợp
RED & WHITE ORANDO Tàu trắng - đỏ
RED ORANDO Tàu đỏ
RED RYUKIN Ngọc trai
RED LIONHEAD Tàu đầu lân đỏ
RED & WHITEa LIONHEAD Hạc đỉnh hồng
BLACK MOOR Tàu đen
CALICO MOOR Tàu đỏ mắt lồi
GYMNOCORYCON BLACK SKIRT Cánh buồm (Bánh lái)
RASBORA TRILINEATA SUMATRA RASBORA Lòng tong đen
RASBORA BORAPETENSIS MAGNIFICENT RASBORA Lòng tong đỏ
FEEDER RASBORA Cá châm bột
XIPHOPHORUS RED SWORDTAIL Hoàng kim
HI FIN RED SWORDTAIL Hong kim do
RED DOUBLE SWORDTAIL Hoàng kim 2 kiếm
ASTRONOTUS OCELLATUS BLACK TIGER OSCAR Heo đất
RED OSCAR Heo lửa
TIGER OSCAR Heo bông
ALBINO TIGER OSCAR Heo sữa bông
MICROGEOPHAGUS RAMIREZ BLUE RAM Phượng hoàng
POECILIA RETICULATA ASSORTED GUPPIES (XL.)-male Hỗn hợp 7 màu
BLACK BODY BLACK TAIL (Lg.)-male Bảy màu đen đuôi đen
BLACK BODY RED TAIL (Lg.)-male Bảy màu đen đuôi đỏ
BLACK BODY BLUE TAIL (Lg.)-male Bảy màu xanh đuôi xanh
METALIC BLUE TUX (Lg.)-male Bảy màu đuôi xanh (trống)
ASST. COBRA GUPPY (Lg.)-male Hỗn hợp da ráng (trống)
REDTAIL COBRA GUPPY (Lg.)-male Bảy màu da ráng đuôi đỏ
GOLD COBRA G. (Lg.)-male Da ráng vàng (trống)
GREEN COBRA GUPPY (Lg.)-male Da ráng xanh (trống)
ASSORTED GUPPIES female (Lg.) Hỗn hợp 7 màu (mái)
BLACK BODY BLACK TAIL female(Lg.). Bảy màu đen đuôi đen (mái)
BLACK BODY RED TAIL female(Lg.). Bảy màu đen đuôi đỏ (mái)
BLUE BODY BLUE TAIL female(Lg.). Bảy màu xanh đuôi xanh (mái)
BLUE BODY RED TAIL female(Lg.). Bảy màu xanh đuôi đỏ (mái)
METALIC BLUE TUX female(Lg.). Bảy màu xanh đuôi xanh (mái)
ASST. COBRA GUPPY female (Lg.) Hỗn hợp da ráng (maùi)
REDTAIL COBRA GUPPY female (XL) Bảy màu da ráng đuôi đỏ (mái)
GOLD COBRA G. female (XL) Da ráng vàng (mái)
GREEN COBRA G. (XL)-male DA DAN XANH MAI
XIPHOPRUS MACULATUS ASSSORTED PLATY Hỗn hợp Hòa Lan
GOLD PLATY Hòa lan vàng
GOLD WAG PLATY Hòa lan đuôi vàng
RED WAG PLATY Hòa lan đỏ đuôi đen
RED PLATY Hòa lan đỏ 
GOLD VARIATUS PLATY Hòa Lan vàng đuôi đỏ 
RED TUX PLATY Hòa Lan đỏ bệt đen
RED/BLUE TUX PLATY Hòa Lan đỏ bệt xanh
POECILIA LATIPINNA ASST. S/F MOLLY (PR) Trân châuHoãn Hôïp
GREEN S/F MOLLY (PR) Trân châu xanh luïc
BLACK S/F MOLLY (PR) Trân châu đen
SILVER S/F MOLLY (PR) Trân châu bạc
GOLD S/F MOLLY (PR) Trân châu vàng
MARBLE S/F MOLLY Trân châu muối tiêu
GOLD MARBLE S/F MOLLY (PR) Trân châu vàng đen
BLK. BALLOON L/T MOLLY Bình Tích đen én
BLACK BALLOON MOLLY Bình Tích đen
SILVER LYRETAIL S/F MOLLY (PR) Trân châu én HON HOP
GREEN LYRETAIL S/F MOLLY (PR) XANH LUC EN
GOLD LYRETAIL S/F MOLLY (PR) Trân châu trắng én
GOLD MARBLE LYRETAIL S/F MOLLY (PR) Trân châu VANG EN
BACK MOLLY Hắc Kim
BACK LYRETAIL MOLLY Hắc Kim én
RED BALLOON MOLLY Hột lựu
GOLD BALLOON MOLLY Bình Tích vảng
BLACK BALLOON LYRETAIL MOLLY Bình Tích đen én
GOLD BALLOON LYRETAIL MOLLY Bình Tích VANG EN
SYMPHYSODON AEQUIFASCIATA GREEN SNAKESKIN Đĩa DA DAN XANH
BLUE CORAL DISC. Đĩa Xanh San hô
COLBALT GREEN VELVET Đĩa Lam A
OCEAN GREEN DISCUS Đĩa Lam B
RED PIGEON DISCUS Bồ câu đỏ
BLUE DIAMOND DISCUS Đĩa MOT MAU XANH BIEN
GOLD PIGEON DISCUS Bồ câu vàng
PTER0PHYLLUM SCALARE ASSORTED VEIL ANGEL Hỗn hợp Ông tiên đuôi dài
ASSORTED ANGEL Hỗn hợp  Ông tiên đuôi ngắn
SILVER VEIL ANGEL Ông tiên Kim Sa trắng bạc đuôi
SILVER ANGEL Ông tiên Kim Sa trắng bạc sọc
GOLD MARBLE VEIL ANGEL Bố lý đuôi dài
BLACK VEIL ANGEL Ông tiên đen đuôi dài
BLACK ANGEL Hắc phụng vị
MARBLE VEIL ANGEL Hoành xẹt đuôi dài
MARBLE ANGEL Hoành xẹt  đuôi ngắn
GOLD VEIL ANGEL Ông tiên vàng đuôi dài
GOLD ANGEL Ông tiên vàng
SMOKEY HALF BLACK VEIL ANGEL Hắc bạc đuôi dài
SMOKEY HALF BLACK ANGEL Hắc bạc  đuôi ngắn
KOI ANGEL Chép ông ti6n mang đỏ bệt đi
BLUSHING ANGEL Ông tiên Mang đỏ
BLUSHING VEIL ANGEL Ông tiên Mang đỏ đuôi dài
CATINOTETRAODON LORTETI TWIN SPOT PUFFER Nóc 2 chấm đỏ
TETRAODON NIGROVIRIDIS SPOTTED PUFFER Nóc beo
TETRAODON BIOCELLATUS FIG.8 PUFFER Nóc số 8
TOXOTES JACULATOR ARCHER Mang rổ
SCATOPHAGUS ARGUS GREEN SCAT Đĩa Thái
ZENARCHOPTERUS ROBERTSI NEEDLE NOSE GAR Kìm cơm
  KNIGHT GOBY Bống mít
CAPOETA TETRAZONA ALBINOTIGER BARB TU VAN VANG
  TIGER BARB Tứ vân
  ALBINO TIGER BARB Tứ vân vàng (Bạch tạng)
GREEN TIGER BARB Tứ vân xanh
OSTEOCHILUS HASSELTII HARD LIPPED BARB Mè lúi
COLISA LABIOSA ALBINO GIANT GOURAMI Tai tương trắng (hoàng)
TRICHOPSIS VITTAETUS BLUE EYE PIGMY GOURAMI Bã trầu xanh
TRICHOGASTER MICROLEPIS MOONLIGHT GOURAMI Sặc điệp
TRICHOGASTER PECTORALIS   BLUE GOURAMI  Sặc bướm
TRICHOGASTER TRICHOPTERUS   SNAKESKIN GOURAMI Cẩm thạch
HELOSTOMA TEMMINCKI   PINK KISSING GOURAMI  Cá mùi
SMALL MOUTH LEAF FISH  Rô biển
HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS   ALGEA EATER  Bà beo
PTERYGOPLICHTHYS CF.GIBBICEPS   PLECOSTOMUS  Tỳ bà
HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS   ALBINO PLECOSTOMUS  Tỳ bà vàng
LEIOCASSIS SIAMENSIS   BUMBLE BEE CAT  Chốt bò
KRYPTOPPTERUS BICIRRHIS   GLASS CAT  Thủy tinh 
OMPK EUGENIATUS   BORNEAN GLASS CAT  Trèn vàng
MYSTUS VITTATUS  4-LINE CAT /MYSTUS SP.    Chốt sọc
DATNIOIDES MICROLEPIS   TIGER DATNOID Thái hổ
SILVER DATNOID  Thái hổ 7 sọc 
BETTA IMBELLIS   SHORT TAIL BETA  Xiêm trống đuôi ngắn

SELECTED S/T FIGHTER BETA

Xiêm (tuyển)
MALE BETA  Xiêm (trống)  
FEMALE BETA  Xiêm (mái)  
MACROGNATHUS SIAMENSIS   PEACOCK EEL  Chạch lá tre
MASTACEMBELUS ARMATUS  TIRE TRACK EEL  Chạch lấu
MACROGNATHUS CIRCUMCINCTUS   ZIGZAG EEL  Chạch rằn
MACRONATHUS EBRINUS    ZEBRA EEL  Chạch sọc xuống
NOTOPTERUS CHITALA   Nàng hai
PANGIO KUHLII  KUHLII LOACH  Chạch rắn
HOMALOPTERA ORTHOGONIATA   HILLSTREAM LOACH  Thằn kằn
BOTIA MORLETI   MORLETI BOTIA  Heo vàng
PERIOPHTHALMUS VULGARIS   MUD SKIPPER Thòi lòi
ZACCO PLATYPUS   ODD-FINNED ZACCO  Nàng xanh
STRIPPED REDTAIL LOACH  Khoang đuôi đỏ
DWARF PANCHAX  Bạc đầu
BULLROUT PANGIAX  Sư tử
CYPRINUS CARPIO   ASSORTED KOL KOL  Chép hỗn hợp
DIAMOND SCALE KOL  Chép Kim tuyến 
BTTERFLY KOI  Chép DUOI DAI  
SELECTED DIAMOND SCALE KOL  Chép Kim tuyến (tuyển)  
SELECTED BUTTERFLY KOL Chép đuôi dài (tuyển)  
TRI COLOR KOL  Chép 3 màu đuôi ngaén  
TRI COLOR BUTTERFLY KOL Chép 3 màu đuôi dài 
red&white butterfly koi  Chép trang do đuôi dài 
GERMAN TIGER KOI  Chép VAY RONG NGAN  
butterfly german tiger koi  Chép vay rong dài 
red&white german koi Chép TRANG DO đuôi NGAN

    © Việt Linh

2019: Nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp: Tin tức, kỹ thuật, việc làm, sản phẩm, nguyên liệu, vật tư, thiết bị

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-028) 3839.9779 - 6274.2757 - 0902.580018, Hotline: 090.889.2699
Email: vietlinh [vietlinh.vn], vietlinhsaigon [gmail.com]. Facebook: VietLinh

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang